Zaltimbanq’ Cours et Stage

What's up next!

  Kannerzirkusstage “Rouden Himmelsdéierchen” Kannerzirkusstage mam Martina an der Ouschtervakanz
vu Méindes 09.04.2018 bis Freides 13.04.2018
während 5 Deeg vun 10.00-13.00 De Stage adresséiert …

Kannerzirkusstage “Gielen Himmelsdéierchen” Kannerzirkusstage mam Martina an der Ouschtervakanz
vu Méindes 09.04.2018 bis Freides 13.04.2018 
während 5 Deeg vun 13.30-16.30 De Stage adresséiert …

  Kannerzirkusstage “Osterglocken” Kannerzirkusstage mam Martina an der Ouschtervakanz
 vu Dennschtes 03.04.2018 bis Freides 06.04.2018
 während 4 Deeg vun 10.00 bis 16.30, …

Zaltimbanq’ Cours et Stage | Zaltimbanq‘ Zirkus